• Home
 • Nieuws
 • Laatste nieuws

Verslag bewonersavond 7 november

Op 8 november 2018 werd de pomp en drukpersleiding in gebruik gesteld door wethouder Bert Wijbenga en hoogheemraad Dorenda Gerts.
Met pomp en drukpersleiding wordt geprobeerd een actief grondwaterbeheer te voeren in het Kleiwegkwartier, om de houten paalfunderingen structureel onder water te houden en voortschrijdende paalrot de stoppen.
 
Tijdens de bewonersavond werd een terugblik gegeven op de totstandkoming van dit pilotproject (Andreas van Rooijen, bewoner).
Michel Bunt legde de werking van pomp en drukpersleiding uit.
Bewoners Jelle Feenstra en Rolien van der Laan monitoren samen met de gemeente de grondwaterstanden. Wat is er gebeurd in deze droge zomer. Wat is het effect van kortstondige, heftige buien op de grondwaterstand en wat is het verschil met langdurige regen. Ook lieten zij het effect zien van de eerste resultaten van grondwateraanvulling.
 
De Gravenbuurt kent ook te lage grondwaterstanden, maar heeft nog oude drains en lekkende riolen. Michel Bunt licht toe dat in samenwerking met Evides gedurende 5 dagen water zal worden aangevoerd, om de drains te testen en te onderzoeken waar het (grond) water verdwijnt. En om te kijken of deze oude drains geschikt zijn voor wateraanvulling in de toekomst.
 
Bewoner Jan Paul Mioulet uit de Gravenbuurt is betrokken bij overleg over funderingsonderzoek in de Gravenbuurt. Anders dan in de Bloemenbuurten heeft dit nog niet structureel plaatsgevonden. Hij schetst twee scenario’s: bloksgewijs funderingsonderzoek of steekproefsgewijs. Op dit moment brengt het Funderingsloket de reeds bekende gegevens van de Gravenbuurt in kaart. Vervolgens vindt samen met bewoners een schouw plaats, waarbij gekeken wordt of er op het eerste oog problemen met funderingen zichtbaar zijn (scheurvorming, scheefstand ed.). Daarna wordt samen met bewoners besloten of er bloksgewijs funderingsonderzoek gedaan wordt, dan wel steekproefsgewijs.
 
Bewoner Remco Bruinsma is de architect van de nieuwbouw van de Margietstraat. Rioolvervanging in de Margrietstraat zal pas na de bouw plaatsvinden.
 
Ruud van Workum, voorzitter van GOP vraagt of bewoners last hebben van achterpaden en tuinen die in onbruik raken vanwege de bodemdaling in de loop der jaren. Hij biedt aan om met enkele blokken te kijken of er gezamenlijk een project kan worden opgestart om paden en/of tuinen op te hogen, bij voorkeur met lichtgewicht materiaal. Een nieuw pilotproject. 3 blokken melden zich na afloop bij Ruud. Er is met vertegenwoordigers van de Akkerwindestraat een gesprek geweest. Zij vragen een bewonersinitiatief aan voor de ophoging van hun achterpad. Voor de meerkosten voor ophogen met een licht materiaal en de extra voorzieningen die daarvoor nodig zijn. 
 
Verder geeft Ruud informatie door over voorzieningen die getroffen kunnen worden wanneer bewoners last hebben van natte kruipruimtes of kelders. Bouwfysicus Aane Vonk van de gemeente Rotterdam, deskundige op dit gebied, kan worden geraadpleegd voor advies over geschikte maatregelen.

Tot slot licht Ir. Dick de Jong van het KCAF de herstart van code Oranje toe. In samenwerking met de Technische universiteit Delft worden blokken door middel van aangebrachte sensoren in de gaten gehouden. Zakkingen, draaiingen en grondwaterstanden worden elektronisch gemonitord. Voor 1 contactpersoon per blok zijn de gegevens via en inlogcode op elk moment van de dag in te zien.
 
De volledige presentaties zijn te lezen via deze link.
 
Er werden vragen gesteld door bewoners:

 • Geeft de pomp geluidsoverlast voor omwonenden? Michel Bunt: nee, de pomp zit ondergronds en maakt maximaal 50 Db geluid.
 • De pomp is getest, wat waren de resultaten? Rolien van der Laan: de pomp heeft vanaf 22 oktober 2018 30 uur aangestaan. Er is 18m3/uur in de DIT-leidingen gepompt. Dit gaf een verhoging van het water in de DIT-leidingen met14 cm en de peilbuizen gaven een verhoging van de grondwaterstand te zien van 5-7 cm. 
 • Zijn de waterstanden online in te zien: Jelle Feenstra: de gemeentelijke peilbuizen zijn altijd al in te zien via de website van de gemeente. Dit zijn 10 metingen per jaar. De metingen van bewoners (3 x per week) en de nieuwe dataloggers (elk uur) zijn nog niet in te zien. Dit moet nog uitgewerkt worden.
 • Code Oranje: komt er een app waarmee je zelf de grondwaterstanden, zakkingen en draaiingen van je woning kunt inzien? Dick de Jong: die wens is er wel. Moet nog ontwikkeld worden. 
 • Is het aangevoerde oppervlaktewater schoon?

De kwaliteit van het oppervlaktewater is goed. De kwaliteit wordt bewaakt door het Hoogheemraadschap. 

 • Zit er een filter voor de pomp of zwemmen er straks vissen in de DIT-leidingen? Er zit een rooster in de Erasmussingel die vervuiling zoveel mogelijk tegenhoudt. In voorkomend geval kan de meldkamer van de gemeente zien dat de pomp in storing staat en gaat er iemand van de gemeente naar toe om het filter schoon te maken.

Officiële start grondwateraanvulling Bloemenbuurt

Aansluiting pomp op persleiding (Erasmussingel).

Op 7 november om 11.30 uur gaat de grondwateraan-vulling met pomp en persleiding officieel van start. Wethouder Bert Wijbenga en Dorenda Gerts
(bestuurder van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) zullen de installatie in werking stellen. Plaats van handeling is de pompput aan de Sma-ragdstraat nabij de Erasmussingel. De ophoging van het grondwaterpeil begint nu en is nodig om de houten funderingspalen van huizen onder water te houden en te behoeden voor verdere paalrot. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Continue Reading

Bewonersavond 7 november 2018

Bewonersavond grondwater op peil 4 april 2018, Oranjekerk

Bewonersavond 'grondwater op peil!' op 7 november in de Oranjekerk, Rozenlaan 20. Aanvang 19.30 uur 

Eindelijk gaat de grondwateraanvulling voor de Bloemenbuurt van start om de houten funderingspa­len onder water te houden. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Ook hebben we nieuws over de Gravenbuurt. Er komt serieus onderzoek. De 'initia­tiefgroep Grondwater op peil!' (actieve bewoners en ondergetekende) organiseert deze avond. De initiatiefgroep GOP bestaat uit huiseigenaren uit de Graven- en Bloemenbuurt. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Nu is het eindelijk zo ver.

Continue Reading

Nieuwsbrief GOP Juli 2018

 

Zoals wellicht bekend is ‘grondwater op peil!’ de opvolger van ‘goed gefundeerd!’. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Ons werkgebied is Bloemenbuurt Oost en West en de Gravenbuurt. Deelnemers zijn Rob Dekker, Jelle Feenstra, Rolien van der Laan, Andreas van Rooijen, Michel Huurman, Filippus van Leeuwen, Remco Bruinsma, Jan Paul Mioulet, Gerard Jiskoot Cas Jönsthövel en ondergetekende. De nieuwe leden komen uit de Gravenbuurt. 
 
We willen een breed gedragen oplossing  voor grondwateraanvulling tot op het niveau waarop alle palen voldoende onder water komen te staan. Dat zal niet overal even eenvoudig zijn. In de Bloemenbuurt Oost en West liggen drainage-infiltratie en trasportleidingen (DIT-leidingen) die daar voor nodig zijn. In de Gravenbuurt liggen oude drains die bedoeld zijn voor waterafvoer bij te hoge grondewaterstanden de riolering is daar lang geleden vervangen. Er is een goede samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.
 
De bewonersavond van 4 april
Op 4 april hielden we een druk bezochte bewonersavond in de Oranjekerk. We informeerden u in samenwerking met gemeente en hoogheemraadschap onder andere over bodemdaling, hoe natte kruipruimten en houten vloeren aan te pakken, de plannen voor het aanleggen van een pomp en persleiding. Deze nuttige informatie vindt u terug op www.grondwateroppeil.nl.
 
Ook bewoners blijven meten
Met behulp van de meetgegevens van Jelle Feenstra en Rolien van der Laan stelde Sieb de Jong een notitie op over de daling grondwaterstand juni 2018. Begin juni lag de gemiddelde grondwaterstand nog op ongeveer -2,75 meter NAP.  Eind juni is de grondwaterstand in de Bloemenbuurten gezakt tot  NAP -2,95 tot NAP -3,05 m. Dit is ruim beneden het gewenste minimum niveau van NAP -2,80 m. Verwacht wordt dat in de huidige hydrologische situatie de grondwaterstand in een droog jaar zakt tot NAP -3,10 tot NAP -3,20 m. Daar hebben we die pomp en die persleiding voor nodig. De notitie is als bijlage bijgevoegd. Neerslag en verdamping zijn naast omstandigheden van de bodem ter plaatse zoals al dan niet lekkende riolen, bepalend voor het grondwater peil. Het verloop van de grondwaterstanden in de Bloemenbuurt vindt u in bijlage 7, 8 en 9. 

De Bloemenbuurt
Het was de bedoeling voor het droge seizoen de pomp en de persleiding aan te sluiten op de DIT- leidingen in de Bloemenbuurt. Dit is helaas niet gelukt. De persleiding ligt er zoals aangegeven op de kaart in bijlage. De pomp is er nog niet en ook de werkzaamheden van het hoogheemraadschap voor de juiste aanvoer van oppervlaktewater zijn nog niet klaar. De verwachting is dat in september de werkzaamheden zijn afgerond en de pomp geplaatst is. Dan kan in oktober gestart worden met de peilopzet. Jammer maar het is niet anders. Afspraken over wanneer de pomp aan en uit gezet wordt zijn in voorbereiding.
 
De Margrietstraat
Om veiligheidsredenen, veroorzaakt door de slechte funderingen aan de noordzijde van deze straat, kon de lekkende riool in de Margrietstraat niet vervangen worden. Er ligt nu een serieus nieuwbouwplan. Bouwactiviteiten en de rioolvervanging moeten op elkaar afgestemd worden. In augustus is daar een gesprek over met de betrokken partijen. Wordt vervolgd. 
 
De Gravenbuurt
Op 17 mei vond een workshop plaats over de Gravenbuurt waaraan de initiatiefgroep, gemeente en het hoogheemraadschap deelnamen. Dit is een begin. De wens van de bewoners is kort samengevat de houten palen onder water te krijgen en te houden. Dit is niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen zoals ik in de inleiding aangaf. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

 • Bij de aanpak van het ingewikkelde kruispunt Kleiweg – Uitweg wordt een loze leiding onder het kruispunt gelegd die in de toekomst aanvoer van oppervlaktewater naar de Gravenbuurt mogelijk te maken. De gemeentelijke planning van de werkzaamheden is zomer/herfst 2019.
 • De gemeente gaat een proef nemen om te bekijken of de oude drains ook als infiltratieleidingen gebruikt kunnen worden. Daar is veel water voor nodig en er is geen oppervlaktewater voor handen. Van de gemeente kregen we te horen dat Evides (het waterleidingbedrijf) daar vooralsnog niet aan mee wil werken. Andreas van Rooijen heeft nu een mail aan de algemeen directeur van Evides gestuurd om duidelijk te maken hoe belangrijk deze proef voor bewoners is. Wordt vervolgd.
 • De gemeente gaat de hier en daar nog aanwezige oude lekkende rioleringen controleren.
 • Bewoners vragen op een plan van aanpak. Daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.
 • Voor de niet onderzochte deel van Gravenbuurt is bloksgewijs funderingsonderzoek, zoals bij ‘goed gefundeerd!’, onderwerp van gesprek tussen bewoners en gemeente. 

 
Herstart Code Oranje
Een drietal blokken in de Graven- en Bloemenbuurt doet mee aan het landelijke experiment van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Na aanloopproblemen zal … opnieuw een start gemaakt worden. Het doel is om woonblokken waarvan onduidelijk is of en wanneer funderingsproblemen moeten worden aangepakt met sensoren digitaal te monitoren (onder andere verzakkingen, scheurvorming, grondwaterstand). Meer informatie treft u aan op de site www.kcaf.nl.
 
Ik wens iedereen een fijne vakantietijd toe. Volgende keer meer nieuws o.a. over Code Oranje, de voortgang over de versnelde aanvoer van oppervlaktewater en hoe hoog moet het grondwater nu precies komen te staan.
 
 
Met een vriendelijke groet
 
Ruud van Workum
 

Bijlagen:

• Notitie van Sieb de Jong ‘daling grondwaterstand juni 2018

• Kaart van de persleiding.

Verslag infoavond 4 april

Beste Buurtbewoners,

Op 4 april bezochten ongeveer 100 buurtgenoten de avond van Grondwater op Peil. Er staat veel te gebeuren. Daarover werden de aanwezigen uitvoering geïnformeerd. Grondwateraanvulling heeft verschillende kanten. Bij deze informeren wij iedereen uitvoerig. Zelfs uitgebreider als op de avond mogelijk was als het gaat om vochtige kruipruimten en houten vloeren en de grondwatermetingen van bewoners in 2017. De enquête naar ervaringen met  waterover- en wateronderlast werd goed veel ingevuld. Resultaten waar we wat mee kunnen.

Via deze mail kunt u de volgende pdf-bestanden terugvinden:

Op www.grondwateroppeil.nl  vindt u deze informatie ook terug.

De volgende keer gaan we met elkaar aan de slag over tuinen en binnenterreinen.
 
Ik hoop iedereen goed geïnformeerd te hebben.
Met een hartelijke groet,
 
Ruud van Workum

Bewonersavond ‘grondwater op peil!’

Tijdstip: 4 april, 19:30 uur

Locatie: Oranjekerk, Rozenlaan 20

Woont u in de Bloemenbuurt Oost of West of in de Gravenbuurt en vraagt u zich ook af hoe het nu zit met het grondwaterpeil en de houten paalfundering onder uw woning. Welke maatregelen worden er wanneer genomen? Komen de palen nog voorgoed onder water te staan?  Wat kan ik doen aan een vochtige kruipruimte? Wat vinden bewoners van waterover- en wateronderlast? Als dit u bezighoudt dan kunt u het beste deze avond maar vast in uw agenda noteren. De initiatiefgroep GOP (actieve bewoners en ondergetekende) organiseert deze avond.

De initiatiefgroep GOP bestaat sinds 10 juli 2017. De meeste eigenaren waren ook actief betrokken bij het project ‘goed gefundeerd!’. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Op 4 oktober 2017 organiseerden we een eerste door 120 eigenaren bezochte avond

Nu een vervolg. Er gaat wat gebeuren. Op 14 februari vierden we met  de gemeente en het hoogheemraadschap de symbolische start van de aanleg van pomp en persleiding voor de aanvoer van oppervlaktewater. De nieuwe riolering in de Bloemenbuurt heeft al een hogere grondwaterstand tot gevolg. Ophoging van het grondwaterpeil is nodig voor de houten palen. Maar ook de bodem zakt langzaam. Wat is uw mening en wat doet u aan de gevolgen?  Daar gaat deze avond over. Bij het ter perse gaan van deze krant zijn de voorbereidingen net van start gegaan. Hier vast een programma onder voorbehoud:

 • Reportage over bodemdaling van RTV Rijnmond.
 • Resultaten van funderingsonderzoek in Bloemenbuurt West (project Funderingskracht).
 • De waardevolle resultaten en bevindingen van grondwaterpeilmetingen door eigenaren in 2017 waarin enkele behoorlijk natte perioden.
 • De resultaten van de van de enquête ‘grondwater op peil!’ over waterover- en onderlast die bijna 200 eigenaren invulden in januari februari 2018. Wat we er mee doen.
 • De herstart van Code Oranje in april. Er waren aanloopproblemen bij dit landelijke experiment van KCAF met digitale monitoring van grondwaterstanden en vervormingen van gebouwen waar drie blokken in de Bloemenbuurt Oost doen daar aan mee.
 • De stand van zaken Graven- en Bloemenbuurt. Pomp en persleiding, planning, onderzoek Gravenbuurt, aanvoer oppervlaktewater.
 • Vocht, kruipruimten en houten voeren. De producten die te koop zijn en de voor- en nadelen daarvan. Daarvoor is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Het doel is u te helpen bij het maken van keuzes.

De volgende keer nemen we tuinen en  achterpaden onder de loep. We hopen u te zien op 4 april.

Met een hartelijke groet teken ik.

Ruud van Workum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

start Grondwater Op Peil op 14 februari

Symbolische start Grondwater Op Peil op 14 februari

 

Grondwater op peil is een initiatief van bewoners uit de Graven- en Bloemenbuurt. Ze zochten en vonden samenwerking met de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Op de foto's  de symbolische handeling voor de aanvoer van oppervlaktewater via pomp en persleiding naar de Bloemenbuurt. U ziet  Linda Molenaars (directeur openbare werken Rotterdam)  , Dorenda Gerts  (bestuurder hoogheemraadschap) en Jelle Feenstra (lid van de bewonersgroep 'grondwater op peil!'). Er was ruime publieke belangstelling.

 

Met deze watertoevoer kunnen de houten funderingspalen van de woningen in de Bloemenbuurt weer onder water gezet worden. De paalrot stopt hierdoor. De kans dat veel eigenaren een nieuwe fundering onder hun woning moeten laten aanbrengen wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Een nieuwe fundering kost de eigenaar van een woning gemiddeld 40.000 euro.

De werkzaamheden zullen zonder tegenvallers in juni 2018 zijn afgerond en dan gaat de grondwateraanvulling van start. Het hoogheemraadschap zorgt voor de aanvoer van oppervlaktewater en ontzien daarbij de Bergse plassen vanwege de algenproblematiek. De gemeente zorgt voor de pomp en de persleiding waardoor het grondwaterpeil tot boven het oppervlaktewaterniveau gebracht kan worden. Als dit experiment tot een succes leidt kan het ook elders worden toegepast. Aldus Linda Molenaar. Ze verving wethouder Joost Eerdmans. 

Bloemenbuurten krijgen hoger grondwater

Ruud van Workum, de projectleider van het afgesloten project Goed Gefundeerd! en nu van het nieuwe project ‘Grondwater Op Peil’ (GOP), geeft in de Buurtkrant regelmatig een update. In de bijdrage in nummer 5 kondigde hij de bewonersavond van woensdag 4 oktober aan. Nu het vervolg. Het woord is aan Ruud van Workum:

Continue Reading

Landelijk fonds funderingsherstel van start

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.
Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment zijn dit de gemeenten Zaanstad en Rotterdam. Gesprekken met kandidaat gemeenten en provincies zijn in volle gang.

Lees hier het volledige persbericht.

En lees hier ook het artikel dagblad 010 of op de site van SVn.

 

 

Meer artikelen...