Over GOP

Korte geschiedenis ‘grondwater op peil!’ en ‘goed gefundeerd!’

Op 10 juli 2017 werd Initiatiefgroep ‘Grondwater op peil’ (GOP) opgericht. Nadat in de Bloemenbuurt Oost en het westelijk deel van de Gravenbuurt de bloksgewijze funderingsonderzoeken met het project ‘goed gefundeerd!’ (GGF) waren afgerond bleken veel blokken een korte handhavingstermijn van hun fundering te hebben door paalrot. De oorzaak is vooral aantasting door schimmel, het gevolg van droogstand van de palen. De te lage grondwaterstand komt al sinds 2005 structureel voor. Verdere schimmelaantasting kan worden stopgezet door de palen onder water te zetten waardoor er geen zuurstof meer bij kan.

Een aantal bewoners besloot niet af te wachten en richtten de initiatiefgroep GOP op. Het motto is Natte palen en droge voeten. Uitgangspunt van GOP is samenwerking met gemeente, hoogheemraadschap en andere bewonersgroepen in Hillegersberg. GOP maakt deel uit van Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH), waarin naast de Bloemen- en Gravenbuurt (GOP) ook het Statenlaankwartier (Prefusta), Oud Hillegersberg (commissie Grondwater Oud Hillegersberg, het Schiereiland (Bewonersgroep Schiereiland) en de Margrietlaanbuurt in oprichting vertegenwoordigd zijn.

Ondertussen in de Bloemenbuurt West het project ‘Funderingskracht’ van start gegaan naar voorbeeld van GGF.

Om verdere funderingsproblemen door paalrot te voorkomen is grondwateraanvulling tot aan het niveau waarop zoveel mogelijk houten palen stabiel voldoende onder water staan in zowel het droge als het natte seizoen.  Hiervoor is een grondwaterniveau nodig van 5 tot maximaal 10 cm boven het niveau van het oppervlaktewater. Negatieve effecten zoals wateroverlast moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het niveau van het oppervlaktewater is -2,85 m NAP.

In de Bloemenbuurten Oost en West zijn bij de recente rioolvervanging drainage infiltratieleidingen (DI-leidingen) gelegd. Het oppervlaktewater dat daar in de toekomst doorheen stroomt moet van buiten het gebied worden aangevoerd en opgepompt worden. De pomp en de aanvoerleiding moeten nog worden aangelegd. De leidingen werken als een drainage in natte perioden als de grondwaterstand boven de -2,65 m NAP komen. Als de grondwaterstand te laag is voeren ze oppervlaktewater aan om de grondwaterstand te verhogen.

In de Gravenbuurt is de riolering al geruime tijd geleden vervangen. De oude drains die hier liggen zijn niet geschikt voor grondwateraanvulling en waren bedoeld om bij een te hoge grondwaterstand als drainage te werken. De initiatiefgroep vermoedt dat deze oude drains bijdragen aan de lage grondwaterstanden in de Gravenbuurt. De gemeente heeft de drains op de Elektroweg half juni 2017 dichtgezet en doet onderzoek.

Voor een zo breed mogelijk gedragen oplossing zijn goede informatievoorziening en uitwisseling van kennis voorwaarden voor succes. Reden voor GOP om op 4 oktober 2017 een eerste bewonersavond te organiseren voor de Bloemenbuurten Oost en West en de Gravenbuurt. Er volgen er meer.