Bloemenbuurten krijgen hoger grondwater

Ruud van Workum, de projectleider van het afgesloten project Goed Gefundeerd! en nu van het nieuwe project ‘Grondwater Op Peil’ (GOP), geeft in de Buurtkrant regelmatig een update. In de bijdrage in nummer 5 kondigde hij de bewonersavond van woensdag 4 oktober aan. Nu het vervolg. Het woord is aan Ruud van Workum:

‘Op 4 oktober 2017 bezochten 130 bewoners uit de Graven- en Bloemenbuurt de informatieavond in de Oranjekerk over grondwateraanvulling. De gemeente zei toen ‘ja’ tegen het plan van GOP om volgend jaar al oppervlaktewater aan te voeren om de grondwaterstand te verhogen. Water uit de Erasmussingel wordt via een pomp en persleiding aangevoerd naar de wijk. De persleiding sluit de gemeente in de hele Bloemenbuurt aan op het recent aangelegde netwerk van drainage- infiltratieleidingen (DI-leidingen). De oude drains in de Gravenbuurt zijn ongeschikt voor grondwateraanvulling. De gemeente doet hier onderzoek naar. GOP is hierover in gesprek met de gemeente. Om de effecten van grondwateraanvulling te kunnen volgen is het belangrijk om de uitgangssituatie goed in beeld te krijgen. Daarvoor hebben we de ervaringen van de bewoners nodig, die daarnaar zullen worden bevraagd. Januari 2018 organiseert GOP een enquête in samenwerking met de gemeente. Het is in ieders belang mee te doen.

De grondwaterstand is belangrijk voor huizen die gebouwd zijn op houten funderingspalen. In de Bloemenbuurt en een deel van de Gravenbuurt is de grondwaterstand te laag en uit funderingsonderzoeken (project ‘goed gefundeerd!’) is gebleken dat veel funderingen in de buurt door droogstand en schimmelaantasting schade ondervinden. Een hogere grondwaterstand zal voor de funderingen een gunstig effect hebben, waardoor dure herstelmaatregelen overbodig worden. Als houten funderingspalen onder water komen te staan, stopt de schimmelaantasting omdat er geen zuurstof meer bij de palen komt.

Daarom is door de initiatiefgroep Grondwater Op Peil (GOP), in samenwerking met het waterschap en de gemeente, een plan gemaakt om het grondwater aan te vullen. Door de aanvoer van oppervlaktewater met een pomp en de aansluiting op de DI-leidingen in de Bloemenbuurt kan de grondwaterstand in de Bloemenbuurt naar verwachting tot boven het niveau van het oppervlaktewater (NAP -2,85 m) worden aangevuld. Dat is gunstig voor de houten funderingen en dat kan het kostbare funderingsherstel voorkomen.

De keerzijde van een hogere grondwaterstand kan echter zijn dat er meer (grond) wateroverlast ontstaat, bijvoorbeeld in tuinen of in kelders. GOP gaat hier zorgvuldig mee om en daarom willen we de huidige en de toekomstige situatie goed in beeld gaan brengen zoals afgesproken op 4 oktober 2017.

In de Gravenbuurt liggen oudere drainageleidingen die niet geschikt zijn voor grondwateraanvulling. Ook de eigenaren uit de Gravenbuurt wordt gevraagd de enquête in te vullen en te delen met de buren. In de Bloemenbuurten wordt iedereen schriftelijk benaderd. In de Gravenbuurt worden de bekende contacten per mail benaderd. De vragenlijst is vanaf januari 2018 te vinden op de website van de GOP. Wij gaan discreet om met alle informatie. Voor vragen staat er een contactadres op de website van de GOP.

Met een vriendelijke groet wens ik een ieder namens de initiatiefgroep GOP mooie feestdagen en natte palen in het nieuwe jaar toe.’