Veelgestelde vragen

Voor alle funderingsgerelateerde vragen van bewoners aan gemeente: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de funderingsproblematiek?

Het heeft n.a.v. deze uitspraak Hoge Raad niet zo veel zin...

Zijn er verschillende soorten funderingen en is er verschil in aanpak van het funderingsonderzoek?

Er zijn palen die een betonnen oplanger hebben, een betonnen opzetstuk aan de bovenkant van de paal. Ook zijn er houten palen die aan de bovenkant een betonnen funderingsbalk hebben in plaats van een houten funderingsbalk (het langshout of kesp). Ook dat maakt niet uit. Qua funderingsonderzoek maakt het niet of het om een houten paal gaat of om een paal met een betonnen oplanger.

Hoe komt het dat het grondwater schommelt binnen de gemeente Rotterdam?

De hoogte van het grondwaterpeil is afhankelijk van verschillende factoren. De meer natuurlijke factoren zijn het peil van het oppervlaktewater, de bodemgesteldheid en natte en droge perioden. Omdat oude rioleringen verzakken kunnen ze gaan lekken en als drainage gaan werken. Dit heeft een verlagend effect op het grondwater. Ook het bemalen van bouwputten of pompen in kelders van woningen kan effect hebben op de grondwaterstand.

Is het eerlijk om de rekening bij een eigenaar neer te leggen of kunnen we de gemeente, het waterschap daarvoor verantwoordelijk stellen?

Mensen kunnen de verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen en daar is begrip voor maar het is niet helemaal eerlijk. Het is een situatie die door heel veel factoren wordt beïnvloed en waar de gemeente niet altijd of geen grip op heeft. In het verleden zijn met name door Ad van Wensen, de inmiddels overleden oprichter van het KCAF, vele processen gevoerd die jarenlang hebben geduurd. In Dordrecht is tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. De conclusie luidde dat de gemeente niet aansprakelijk is voor schade aan houten funderingspalen bij particuliere woningen in de stad. Daarvoor moet een eigenaar kunnen aantonen wat exclusief de oorzaak is en dat het door nalatigheid van de gemeente komt. Iedere burger heeft het recht om dat juridische pad te volgen, maar de ervaring leert dat u heel weinig kans heeft dit aan te tonen. Als u dat dan toch van plan bent, volg dan twee sporen en doe ook mee aan dit project.

Zijn de grondwaterstand en bijvoorbeeld de bouw van het Centraal Station van invloed geweest op de problematiek hier?

Op initiatief van Bewonersinitiatief Oud Hillegersberg (Sieb de Jong en anderen) vindt een verkenning plaats van de lage grondwaterstanden. Het punt van de zogenoemde spanningsbemalingen bij bouwputten zoals het CS wordt daarbij betrokken. Dit proefproject zal conclusies uit de rapportage meenemen. Het is de vraag in hoeverre er verbanden zitten.

Er wordt gesteld dat er over financiering van herstel wordt gesproken met banken. Zitten daar ook eigenaren bij dergelijke overleggen?

Individuele eigenaren zitten niet bij deze overleggen, wel de Vereniging Eigen Huis en Nationale Hypotheek Garantie, vertegenwoordigers van de gemeenten Dordrecht, Schiedam, Zaanstad en Rotterdam.

Er wordt gesproken over een bloksgewijze aanpak. Wat is een blok?

Er is door de gemeente Rotterdam op basis van de zogenoemde territoriale kaart een logische indeling van de buurt in blokken gemaakt, met de kennis die we nu hebben. Er ligt nu een kaart met een voorlopige blokindeling. We weten nu nog niet alles. Die kaart kan wijzigen. Een blok bestaat uit een aantal huizen dat aaneen is gebouwd. De medewerking van alle eigenaren per blok is nodig. Er zijn drie groepen: eigenaren die mee willen doen; eigenaren die wel mee willen doen maar financieel niet kunnen, die gaan we helpen en een groep eigenaren die voor de problemen wegloopt. Die gaat de gemeente aanpakken. Anders worden de eigenaren die wel meewerken gedupeerd.

Wie gaat alles voor een blok coördineren?

De meest ideale situatie is dat er per blok een vertegenwoordiger van één van de eigenaren is die fungeert als aanspreekpunt voor het blok. Deze ‘blokhoofden’ worden gecoördineerd vanuit de BIK. In principe zijn de eigenaren die de BIK vormen, de schakel tussen de deskundigen en de eigenaren.

Twintig jaar geleden moesten we een convenant tekenen voor renovatie. Toen moesten we de mensen die alles coördineerden, betalen. Zijn hier kosten aan verbonden als je een blokhoofd benadert?

Nee, de BIK en de blokhoofden doen alles op vrijwillige basis.

Er gaan verschillende werkzaamheden in de buurt plaatsvinden. Hoe gaat dat?

April/mei wordt begonnen met vervanging van de riolering (behalve in de Margrietstraat). Deze werkzaamheden duren tot voorjaar 2016. Tegelijk met het vervangen van de riolering legt de gemeente ook drainage aan om een te hoge grondwaterstand te voorkomen.

Gaat de vernieuwing van de riolering in overleg met de projectgroep?

Ja, de vakambtenaren maken deel uit van de groep deskundigen die aan dit project werkt.

Er wordt gezegd dat dit project uniek is in Nederland. Waarom is deze buurt gekozen?

In deze wijk zijn al veel ervaringen opgedaan door eigenaren, zoals door Martine Coevert. Zij heeft aan de bel getrokken bij diverse instanties en aandacht gevraagd voor de problematiek in deze wijk. Er zijn hier onmiskenbaar problemen, kijk maar naar de Margrietstraat, en er zijn al veel eigenaren actief, wat draagvlak geeft voor de aanpak van een project. De vraag vanuit dit gebied is er al. Overigens is er ook een pilot in Friesland en Zaanstad.

In de Lisbloemstraat zijn al funderingen hersteld. Waarom dan toch deze pilot? Is het daar misgegaan?

Nee. Uit elke straat is er wel iemand geweest die Martine Coevert de afgelopen tijd heeft benaderd. Daarom is dit gebied gekozen. We willen voorkomen dat het op andere plekken waar eventueel problemen zijn, misgaat zoals in de Margrietstraat. Daarnaast willen we ook duidelijkheid over de blokken waar geen problemen zijn.

Er zijn enkele huisjesmelkers bij mij in de buurt. Hoe gaan jullie daar met het project mee om?

Alle huiseigenaren, ook de verhuurders, hebben de nieuwsbrief gekregen en de uitnodiging voor deze informatieavond. Het kan niet zo zijn dat een slechte huisbaas de goedwillende eigenaren frustreert. De gemeente gaat daarop handhaven.

Ik ben erg nieuwsgierig hoe hier met nieuwbouw in de buurt wordt omgegaan. Dat vindt hier plaats. Ik ben in de wijk werkzaam op dit gebied en zoek draagvlak om schroefpalen voor te schrijven bij nieuwbouw, die kunnen een hoop problemen voorkomen. Kan dit in het onderzoek worden meegenomen?

Als er nieuwbouw komt moet de aannemer altijd een (CAR-)verzekering afsluiten. Het risico van schade als gevolg van heiwerkzaamheden wordt zo afgedekt. Per geval wordt ook naar de methoden van heien gekeken maar de gemeente kan op voorhand geen paalsysteem voorschrijven.

In de Jan Willem Frisostraat is destijds de riolering al vervangen. Er zijn toen peilbuizen geslagen. Hoe is het daarmee?

De gemeente heeft jaren gemeten. De bodem is aan zakkingen onderhevig, de situatie verandert. We hebben goede, valide gegevens nodig.

Moet een eigenaar de hele fundering onder de woning vervangen?

Funderingsherstel kost sowieso veel geld (gemiddeld 50.000 euro per woning). Als het dan toch moet gebeuren, kun je het beter goed doen anders sta je na een paar jaar voor hetzelfde probleem. Daar ga je geen risico mee nemen. We zijn wel bezig te onderzoeken hoe een paal langer mee kan gaan. Dan gaat het om innovatieve technieken. Die worden wel meegenomen in de proef.

Ik krijg verschillende informatie over de funderingsproblemen in de wijk. Hoe komt dat?

Sinds de acute ontruiming van de Margrietstraat gonst het in de wijk van berichten over funderingen, al dan niet terecht. Het project moet ook duidelijkheid geven over de situatie van elke woning: is de fundering goed, kan die – met behulp van een bepaalde techniek – nog een tijd mee of moet er herstel plaatsvinden. Tijdens het project worden nieuwsbrieven verspreid, er is een website waar voortdurend nieuwe informatie wordt opgezet (www.goedgefundeerd.nl) en u kunt e-mailen met de mensen van de BIK via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wat is de tijdsplanning van het project?

We zijn voor de Kerst 2014 met de voorbereidingen gestart, professionals bij elkaar gehaald, er is een eerste bijeenkomst geweest waar iedereen was en zijn of haar kennis beschikbaar stelde! En er is al een vergadering geweest met een eerste inventarisatie van de onderzoeken die hier hebben plaatsgevonden. Komende maand wordt alle informatie verzameld. Dan is er een half jaar voor de onderzoeksfase. Per blok moet er funderingsonderzoek worden gedaan. Daarvoor is toestemming van de eigenaren nodig. Die toestemming gaan de blokhoofden in overleg met de BIK verzamelen. Het laatste kwartaal wordt de informatie geanalyseerd en wordt een plan van aanpak gemaakt. In principe moet er eind 2015 een plan van aanpak liggen.

Wat is de kostenverdeling bij boven- en benedenwoning?

De kosten voor funderingsherstel zijn voornamelijk afhankelijk van de oppervlakte gezien vanuit de begane grond-woning. Deze kosten worden naar rato verdeeld waarbij de verdeelsleutel, zoals vermeld in de splitsingsakte, leidend is. Afhankelijk van het soort herstel en bijvoorbeeld het toevoegen van een kelderruimte kan de verdeling van de kosten op verschillende manieren worden uitgewerkt. Hierover moeten betrokken eigenaren bij de voorbereiding afspraken maken.

Violenstraat deel al aangepakt. Wat nu?Grens noord- en zuidzijde (even respectievelijk oneven zijde)

Als een deel van het blok al is aangepakt, zakt dat niet meer; het andere nog niet aangepakte deel nog wel. Afhankelijk van de snelheid van zakken en de wijze waarop panden aan elkaar vast zitten zullen er nieuwe problemen ontstaan die kunnen leiden tot schade. Hoe lang dat duurt valt nu nog niet te zeggen. Daarvoor is onderzoek nodig. In zijn algemeenheid geldt dat het hele blok funderingsherstel zal moeten uitvoeren.

Grens noord- en zuidzijde (even respectievelijk oneven zijde)

De noordzijde valt niet in het pilotgebied. De subsidie die de gemeente voor funderingsonderzoek wil geven is echter niet alleen voorbestemd voor het pilotgebied maar is beschikbaar voor alle Rotterdammers die daarvoor in aanmerking komen. Desgewenst kunt u dit aanvragen. Dit dient bij voorkeur bloksgewijs te geschieden. Een bloksgewijze aanpak zorgt voor meer informatie en aanzienlijke lagere onderzoekskosten.

Lisbloemstraat

We verwachten dat de subsidie eind maart beschikbaar is. Tegelijkertijd met de rioolwerkzaamheden (april, mei) funderingsonderzoek plegen is erg krap maar wie weet niet onmogelijk. We komen met een draaiboekje van de te nemen stappen (offertes aanvragen, opdracht verlenen, uitvoeren). Dit zal in een nieuwsbrief gepubliceerd worden en uiteraard ook terug te vinden zijn op de website. Het onderzoek waarbij gegraven moet worden is het inspecteren en testen van de houten palen. Dit gebeurt aan de gevel. Dat is afhankelijk van de situatie, denk aan de ligging van bij voorbeeld kabels en leidingen, aan de binnen- of de buitenkant. Is er sprake van gewapend beton of niet. Bovendien hoeft niet bij ieder pand een funderingsinspectieputje gegraven te worden. Ik zou de rioolwerkzaamheden inclusief ophoging en het graven van inspectieputten maar los van elkaar zien

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van het proefproject ‘Goed gefundeerd!’ zijn:

 • Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK)
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
  www.kcaf.nl
 • Gemeente Rotterdam
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Projectleiding

Projectleiding


Marianne Ames - Communicatieadviseur
Ruud van Workum - Projectleider

 

Projectleider Ruud van Workum

ruudvanworkumRuud van Workum is de projectleider van het project Goed gefundeerd!. De opdrachtgevers hebben met hem een stevige bemiddelaar binnen gehaald die gepokt en gemazeld is in de wereld van de funderingsproblematiek. Van Workum heeft jarenlange ervaring in Schiedam opgedaan met funderingsproblematiek.

Voor hem is het project Goed gefundeerd! uiteindelijk geslaagd wanneer alle partijen met elkaar om de tafel zitten en er een concreet plan van aanpak ligt dat antwoorden geeft op tal van vragen. Het plan moet duidelijk maken waar, wanneer en wat er moet gebeuren om de funderingsproblematiek optimaal aan te pakken en waar er niets aan de hand is. Ook moet er voor eigenaren een oplossing komen voor de financiering van de aanpak van funderingsproblemen. Ruud van Workum: “Als er straks alleen maar een stuk papier ligt dat uiteindelijk in een la verdwijnt, vind ik het project niet gelukt. Behalve een soort blauwdruk dat kan worden gebruikt in andere wijken of steden moet er een duurzame aanpak komen voor de problemen in het Kleiwegkwartier. Van groot belang is dus ook dat de mensen de problemen erkennen en accepteren en dat er draagvlak komt om de problemen aan te pakken."

Ruud van Workum is bereikbaar via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Communicatieadviseur Marianne Ames

Vanuit haar vak als journalist heeft Marianne Ames zich de afgelopen jaren gespecialiseerd als communicatieadviseur (MM Tekst en Beeld). Zij werkt vaak met Ruud van Workum samen aan projecten, waarbij zij ook als zijn rechterhand optreedt.

Bij het uitoefenen van haar werk ziet zij het als een uitdaging om in te spelen op inzichten van burgers, klankbordgroepen en bewonersorganisaties en samen met hen het project uit te voeren. Haar jarenlange ervaring op het gebied van funderingsproblematiek en haar goede contacten met landelijke vakspecialisten zijn een pré bij het project Goed gefundeerd!.

 

Over deze website

 

Korte geschiedenis ‘grondwater op peil!’ en ‘goed gefundeerd!’

Op 10 juli 2017 werd Initiatiefgroep ‘Grondwater op peil’ (GOP) opgericht. Nadat in de Bloemenbuurt Oost en het westelijk deel van de Gravenbuurt de bloksgewijze funderingsonderzoeken met het project ‘goed gefundeerd!’ (GGF) waren afgerond bleken veel blokken een korte handhavingstermijn van hun fundering te hebben door paalrot. De oorzaak is vooral aantasting door schimmel, het gevolg van droogstand van de palen. De te lage grondwaterstand komt al sinds 2005 structureel voor. Verdere schimmelaantasting kan worden stopgezet door de palen onder water te zetten waardoor er geen zuurstof meer bij kan.

Een aantal bewoners besloot niet af te wachten en richtten de initiatiefgroep GOP op. Het motto is Natte palen en droge voeten. Uitgangspunt van GOP is samenwerking met gemeente, hoogheemraadschap en andere bewonersgroepen in Hillegersberg. GOP maakt deel uit van Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH), waarin naast de Bloemen- en Gravenbuurt (GOP) ook het Statenlaankwartier (Prefusta), Oud Hillegersberg (commissie Grondwater Oud Hillegersberg, het Schiereiland (Bewonersgroep Schiereiland) en de Margrietlaanbuurt in oprichting vertegenwoordigd zijn.

Ondertussen in de Bloemenbuurt West het project ‘Funderingskracht’ van start gegaan naar voorbeeld van GGF.

Om verdere funderingsproblemen door paalrot te voorkomen is grondwateraanvulling tot aan het niveau waarop zoveel mogelijk houten palen stabiel voldoende onder water staan in zowel het droge als het natte seizoen.  Hiervoor is een grondwaterniveau nodig van 5 tot maximaal 10 cm boven het niveau van het oppervlaktewater. Negatieve effecten zoals wateroverlast moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het niveau van het oppervlaktewater is -2,85 m NAP.

In de Bloemenbuurten Oost en West zijn bij de recente rioolvervanging drainage infiltratieleidingen (DI-leidingen) gelegd. Het oppervlaktewater dat daar in de toekomst doorheen stroomt moet van buiten het gebied worden aangevoerd en opgepompt worden. De pomp en de aanvoerleiding moeten nog worden aangelegd. De leidingen werken als een drainage in natte perioden als de grondwaterstand boven de -2,65 m NAP komen. Als de grondwaterstand te laag is voeren ze oppervlaktewater aan om de grondwaterstand te verhogen.

In de Gravenbuurt is de riolering al geruime tijd geleden vervangen. De oude drains die hier liggen zijn niet geschikt voor grondwateraanvulling en waren bedoeld om bij een te hoge grondwaterstand als drainage te werken. De initiatiefgroep vermoedt dat deze oude drains bijdragen aan de lage grondwaterstanden in de Gravenbuurt. De gemeente heeft de drains op de Elektroweg half juni 2017 dichtgezet en doet onderzoek.

Voor een zo breed mogelijk gedragen oplossing zijn goede informatievoorziening en uitwisseling van kennis voorwaarden voor succes. Reden voor GOP om op 4 oktober 2017 een eerste bewonersavond te organiseren voor de Bloemenbuurten Oost en West en de Gravenbuurt. Er volgen er meer.


hieronder staat de oude informatie mbt de inmiddels afgeronde pilot 'goed gefundeerd!'

Op deze website vindt u alle informatie die beschikbaar is en komt over het project ‘goed gefundeerd!’. De Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK) heeft samen met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) de funderingsproblematiek breed onder de aandacht gebracht. En met succes. Samen met de gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken is dit project opgezet.
Het project ‘goed gefundeerd!’ gaat over een buurtgerichte aanpak van funderingsproblemen. In onze wijk gebeurt er veel op het moment: funderingsherstel, funderingsonderzoek en grondwateronderzoek ter preventie van (verdere) schade. En niet te vergeten de ontruiming van vijf woningen in voorjaar 2014, als gevolg van funderingsproblemen. Dit heeft tot onrust geleid onder de wijkbewoners. Want hoe weet je nu hoe het met de eigen fundering gesteld is? Dat weet je alleen als je het gaat onderzoeken. En dan wordt het ingewikkeld want onderzoek is kostbaar en niet elke eigenaar in het blok doet mee. Bijvoorbeeld omdat hij de kop in het zand steekt en niet wil weten of er funderingsproblemen zijn. Of omdat hij het pand wil verkopen.
Het project ‘goed gefundeerd!’ gaat hierbij een rol spelen. Want misschien hoeft er niet gelijk tot ontruiming of funderingsherstel worden overgegaan. Misschien hebben sommige blokken helemaal geen funderingsproblemen of is er voldoende tijd om in de Vereniging van Eigenaren (VvE) te sparen voor funderingsherstel. Uit het project kan ook komen dat eigenaren met betaalbare preventiemiddelen funderingsproblemen kunnen uitstellen of tegengaan. Dit zijn enkele zaken die tijdens het project aan de orde komen.
In de afgelopen maanden heeft u misschien als iets vernomen over het project via de plaatselijke media. Wij willen u ook graag rechtstreeks informeren over het project. Daarom ontvangt u gedurende het project minimaal vier keer een nieuwsbrief. Voor het ontvangen van de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u zich alvast aanmelden via het contactformulier op deze website.

Heeft u nu al vragen waarmee u niet kunt of wilt wachten? Dan kunt u ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Partners

Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK)

logo met tekst v1 01

Erik Agterberg - Bewoner
Evert-Jan van den Akker - Bewoner
Annelies Gras - Bewoner
Donny den Boer - Bewoner
Erik Lindenburg - Bewoner
Filippus van Leeuwen - Bewoner
Ellen Spittel - Bewoner
Martine Coevert - Initiatiefnemer/bewoner

Adviesbureau Funderingsherstel

AON

Logo AONCarla Louwerens - Broker

Ad van Dijk - Senior accountmanager

www.aon.com

W.H.R. van Boetzelaer

W.H.R. van Boetzelaer - Advocaat

Arlan Bovenberg

drs. Arlan Bovenberg MiF – financieel strateeg

Bovenberg Adviesdiensten - linkedin

Bresser

Logo BresserDrs. Taco Bresser - directeur

www.bresser.nu

BVL Bouwadvies

Logo BVLIr. Frank van Lier - Adviseur funderingsonderzoeken

Ir. Joep Dingemans - Adviseur funderingsonderzoeken

www.bvlb.nl

Delta Lloyd

Van Dijk Maasland BV

Logo VanDijkMaaslandBVIng. Frans van Dijk - Directeur en projectleider funderingsherstel

Ing. Reinder van der Wel - Calculator/werkvoorbereider funderingsherstel

www.vandijkmaasland.nl

F3O

Logo F3OIng. Sandra Lobbe-Schenk - Inspecteur adviseur bestaande funderingen

www.f3o.nl

Funderingswinkel

Geld stromen door de WIJK

Logo Geld stromen door de WIJKPieter Buisman - Initiatiefnemer en partner

www.geldstromendoordewijk.nl

De Groene Werf

Logo DeGroeneWerfIng. Nils de Jong - Directeur

www.dgw.eu

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

logo hhsk

Kadaster

Logo KadasterChristelle van den Berg - Adviseur public affairs

GSM: +31 (0)6 50 61 39 81 | Tel: 088 183 33 43

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.kadaster.nl

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Logo KCAFIr. Dick de Jong - Initiatiefnemer/directeur

Ferry van der Kwaak - Dagelijks bestuur

http://www.kcaf.nl

André van Luijk

Logo woonvisieAndré van Luijk - financieel planner.
www.woonvisiehypotheken.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken

logo min BiZaJan-Cees Kok

www.minbzk.nl

Opstal Funderings Advies

Platform31

Logo Platform31Frank Wassenberg - Programmaleider Onderzoek

www.platform31.nl

Gemeente Rotterdam

Logo GemeenteRotterdam

Ing. John van Dijk - Adviseur Funderingsloket

Jan Stoker - Stadsontwikkeling - Toezicht Gebouwen

Thuy Do & Jason Zondag - Stadsbeheer - Water

www.rotterdam.nl/waterloket

RVO

Logo RVODrs. Pim de Waard

www.rvo.nl

SHR

Logo SHRDr. René Klaassen - Houtanatoom, expert op het gebied van houtaantasting en houtsoorten

www.shr.nl

Techniek en Methode BV

Logo TechniekenMethodeIng. Jan-Willem Oome - Bedrijfsleider

www.tenm.nu

TU Delft

Logo TUDELFTIr. Roel Schipper D. - Docent/onderzoek bij leerstoel Constructief Ontwerpen/Gebouwen

www.tudelft.nl

grondwater op peil!

In vervolg op de pilot 'goed gefundeerd!' die in 2015-2016 heeft plaatsgevonden, is als vervolg hierop de pilot 'grondwater op peil!' in gang gezet.

Deze website is dan ook een voortzetting van die van de eerstgenoemde pilot, en zal in de loop der tijd aangevuld worden met de stand van zaken van de vervolgpilot.

 

 


No tweets found.