• Home
  • Nieuws
  • Laatste nieuws

Bloemenbuurten krijgen hoger grondwater

Ruud van Workum, de projectleider van het afgesloten project Goed Gefundeerd! en nu van het nieuwe project ‘Grondwater Op Peil’ (GOP), geeft in de Buurtkrant regelmatig een update. In de bijdrage in nummer 5 kondigde hij de bewonersavond van woensdag 4 oktober aan. Nu het vervolg. Het woord is aan Ruud van Workum:

Continue Reading

Landelijk fonds funderingsherstel van start

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.
Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem.De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment zijn dit de gemeenten Zaanstad en Rotterdam. Gesprekken met kandidaat gemeenten en provincies zijn in volle gang.

Lees hier het volledige persbericht.

En lees hier ook het artikel dagblad 010 of op de site van SVn.

 

 

Verslag bewonersavond grondwater op peil

4 oktober was er een infoavond in de Oranjekerk voor het Kleiwegkwartier, om jullie te informeren over het project 'grondwater op peil!'.
De avond was goed bezocht (zo'n 130 mensen) en er is veel informatie voorbij gekomen. Om alles nog eens rustig na te kunnen lezen is via onderstaande links het verslag van de avond en de presentatie te downloaden.

 

verslag

Presentatie

informatieavond 4 oktober 2017
Rolien van der Laan en Jelle Feenstra aan het woord

Bewonersavond grondwater op peil

Komende woensdag, 4 oktober is er een informatieavond over de nieuwe pilot 'grondwater op peil!'.

Bewoners uit het kleiwegkwartier zijn van harte uitgenodigd in de Oranjekerk, om 19:30.

Zie ook bijgevoegde uitnodiging.

Uitnodiging

LET OP! De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september 2016

De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert op WOENSdagochtend 7 september in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is toegankel k voor publiek. Een afvaardiging van de drie bewonersgroepen vraagt aandacht voor de funderingsrisicogebieden. De hoofdconclusie uit de funderingsonderzoeken, die de afgelopen tijd in het proefgebied hebben plaatsgevonden, zijn niet mals. Eigenaren van circa 800 woningen zullen in pakweg tien jaar funderingsherstel moeten plegen omdat het funderingshout droog staat, tenzij het peil van het grondwater terug te brengen is tot het niveau van voor 1985. Kijk voor tijdstip, agenda en stukken op www.rotterdam.nl en raadsinformatiesysteem.

Stand van zaken voortgang funderingsonderzoeken geactualiseerd

Bij downloads treft u een geactualiseerde stand van zaken over de voortgang van de funderingsonderzoeken aan. We zijn op de goede weg.

Op 16 maart is er een avond voor de contactpersonen aanvang 19:30 uur, locatie speeltuin De Torteltuin (Van Enckevoirtlaan 6, dus niet in de Oranjekerk!)
U bent natuurlijk ook van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Voortgang funderingsonderzoeken de grondwaterstand,
  • Wat doen we er met z’n allen aan
  • Staat het funderingshout al dan niet onder water nu en in de toekomst (meten is weten: monitoren)

Met een hartelijke groet

Ruud van Workum
(projectleider)

Negen 2e concept rapporten ontvangen

Inmiddels zijn negen 2e concept rapporten ontvangen. Van Mos geotechniek zijn twee 1e concept rapporten ontvangen. De besprekingen van deze elf rapporten zijn gestart. Inmiddels hebben de eerste vier gesprekken plaatsgevonden. Twee eerste concepten van Mos geotechniek en twee tweede concepten van de Funderingswinkel. De conclusie was dat alle vier de rapporten in orde zijn met nog enkele hele kleine aanpassingen. Een positief resultaat gelukkig. Mos doet het in de eerste keer goed (moet nog één rapport met eigenaren bespreken). De funderingswinkel heeft zich goed hersteld. Met de andere bureaus is nog niet gesproken. Dat moet nog ingepland worden.
Op de site vindt iedereen bij ‘downloads’ ‘funderingsonderzoek’ een schema over de stand van zaken per 29 januari. Dit zal periodiek ververst worden waardoor iedereen kan zien hoe de verschillende bureaus presteren.

Ruud van Workum

Bericht van projectleider Ruud van Workum

F3O bestuur spreekt onderzoekbureaus over kwaliteit van funderingsonderzoeken

Naar aanleiding van onze klachten over het onder de maat zijn van de funderingsonderzoeken aan het bestuur van F30 heeft op 9 december een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de betrokken bureaus. Ik ontving hiervan een verslag. Eerder heb ik het bestuur in staat gesteld van elk bureau één rapport te beoordelen. Hieronder de belangrijkste conclusies van dat gesprek.

Het bestuur trof in alle rapporten slordigheden aan die de betrouwbaarheid schaden. De inhoudelijke kritiekpunten zijn een samenspel van afwijkingen op de richtlijn voor wat betreft de onderzoeksdelen en de inhoudelijke beoordelingsaspecten. Het bestuur mist in alle rapporten een duidelijke analyse. Een onduidelijke, en zelfs foute, analyse kan niet leiden tot een goed advies. Het is aan de onderzoeksbureaus zelf om actie te ondernemen.

Het bestuur heeft de leden voorgesteld nieuwe conceptrapporten te maken waarin de kritiek is verwerkt en deze vervolgens ter beoordeling en bespreking aan de gemeente voor te leggen. Alle bureaus hebben vertrouwen in de te zetten stappen zoals door het bestuur voorgesteld en stemmen er mee in.

Eerder ontvingen jullie als contactpersonen berichten over een bespreking van jullie rapport met de gemeente. Daar is op gereageerd. Er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden omdat de bureaus alle rapporten moeten vernieuwen. Het eerste rapport is net binnengekomen. Na de feestdagen een vervolg. Op de site staat een lijst met de onderzoeken.

Iedereen fijne feestdagen en een mooi 2016

Ruud van Workum
(projectleider, mede namens het team)

Meer artikelen...